Zápis do 1. ročníka

Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2024 šesť rokov.

Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má slovenské občianstvo a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije. 

Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt – v tzv. spádovej škole.

Podľa zákona môže rodič zapísať dieťa iba na 1 základnú školu. Má právo zapísať dieťa na inú ako spádovú školu, avšak prijatie žiaka na takúto školu je na rozhodnutí riaditeľa.

Do našej školy sa budú prijímať prednostne deti s trvalým pobytom v Rovinke. Z tohto dôvodu sa môže stať, že zapísané deti mimo rajónu školy z kapacitných dôvodov nebudú prijaté a odporučí sa im iná škola.

Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to oznámiť predchádzajúcej škole najneskôr do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

Ak má dieťa zdravotný problém, mal by o tom rodič vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať budúcich učiteľov.

Zapísať dieťa do školy (vyplniť elektronickú prihlášku) musia aj rodičia detí, ktorí chcú pokračovať v plnení predškolskej výchovy, lebo ich dieťa nedosiahlo školskú zrelosť. Túto skutočnosť vyznačí aj v elektronickej prihláške. Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe: 

– písomné súhlasu zariadenia poradenstva a prevencie
– písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti  a dorast  a
– informovaného súhlasu zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia 

Ak riaditeľ MŠ vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa, zákonný zástupca predloží príslušnej základnej škole fotokópiu rozhodnutia riaditeľa.

Dieťa môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania len jedenkrát. 

Návrat žiadneho dieťaťa prijatého na základné vzdelávanie, ktoré sa od 1. septembra 2024 stane žiakom základnej školy, späť do materskej školy (po začatí školského roka 2024/2025) už nie je možný. 

Výnimočné prijatie dieťaťa 
Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré k 31.augustu 2024 nedovŕši šiesty rok veku, ak zákonný zástupca pri zápise predloží riaditeľovi školy súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

Štúdium  v zahraničí
Zákonní zástupcovia môžu zapísať dieťa prostredníctvom  „ Prihlášky na prijatie do 1. ročníka ZŠ“ a zároveň je potrebné  vypísať  „Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR“.

Zákonnému zástupcovi žiaka bude podľa platných predpisov do 15. júna doručené jedno z uvedených rozhodnutí riaditeľa školy:

 • Rozhodnutie o prijatí do školy
 • Rozhodnutie o neprijatí do školy
 • Rozhodnutie o povolení plnenia školskej dochádzky mimo územia SR

Ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku elektronicky (27. 3. 2024 – 11. 4. 2024), budete ju môcť vyplniť  v čase prezenčného zápisu s  pracovníkom školy
v dňoch 12. 04. 2024 (piatok) v čase medzi 14,00 – 18,00 hod. a 
13. 04. 2024 (sobota) v čase medzi 08,00 – 12,00 hod. 

Počas konania zápisu v dňoch 12. a 13. 4. 2024   bude prebiehať prezenčná kontrola dokladov všetkých prihlásených detí  za účasti obidvoch rodičov aj dieťaťa. Dieťa zároveň absolvuje krátky diagnostický pohovor s učiteľkou prvého stupňa. Nezabudnite si so sebou priniesť potrebné doklady k zápisu t. j. rodný list dieťaťa, občiansky preukaz.

Kritéria prijatia nájdete TU.

Prihláška bude aktívna na https://zsrovinka.edupage.org/ od 27. 3. 2024  do 11. 4. 2024.

Dokumenty potrebné k zápisu:

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ikona docx"

Prihláška 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť o súhlas s plnením povinnej školskej dochádzky mimo územia SR

   
   
 

 

Ak si chcete Vášho budúceho prváčika otestovať, ponúkame Vám na testovanie pár pracovných listov. Nie sú však povinné a nie je potrebné ich odovzdať pri zápise. Slúžia len pre Vašu potrebu.

Testy pre budúcich prvákov

Budúci prvák by mal vedieť

 • správne vyslovovať všetky hlásky
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
 • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
 • orientovať sa v priestore, vie kde je „vpredu“, „vzadu“, „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“
 • poznať svoje meno, priezvisko
 • poznať základné farby, rozlišovať doplnkové;
 • rozoznávať časové označenie častí dňa, roka a postupne názvy dní v týždni;