Zápis do 1. ročníka

Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2021 šesť rokov.

Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má slovenské občianstvo a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije. 

Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt – v tzv. spádovej škole.

Podľa zákona môže rodič zapísať dieťa iba na 1 základnú školu. Má právo zapísať dieťa na inú ako spádovú školu, avšak prijatie žiaka na takúto školu je na rozhodnutí riaditeľa.

Do našej školy sa budú prijímať prednostne deti s trvalým pobytom v Rovinke. Z tohto dôvodu sa môže stať, že zapísané deti mimo rajónu školy z kapacitných dôvodov nebudú prijaté a odporučí sa im iná škola.

Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to oznámiť predchádzajúcej škole najneskôr do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku,     v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

Ak má dieťa zdravotný problém, mal by o tom rodič vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať budúcich učiteľov.

Zapísať dieťa do školy (vyplniť elektronickú prihlášku) musia aj rodičia detí, ktorí chcú pokračovať v plnení predškolskej výchovy, lebo ich dieťa nedosiahlo školskú zrelosť. Túto skutočnosť vyznačí aj v elektronickej prihláške. V minulosti takýto rodič žiadal o odklad šk. dochádzky. Tento rok sa zrušil odklad školskej dochádzky, o ktorom rozhodoval riaditeľ základnej školy. Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahne školskú spôsobilosť, je síce povinnosťou rodiča zapísať ho do základnej školy, ale rodič musí písomne požiadať riaditeľa materskej školy o POKRAČOVANIE plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Riaditeľ MŠ o tom vydá rozhodnutie. Základnej škole treba nahlásiť, že dieťa bude pokračovať v predprimárnom vzdelávaní a riaditeľ ZŠ vystaví rozhodnutie o neprijatí na primárne vzdelávanie.

Štúdium  v zahraničí

Zákonní zástupcovia môžu zapísať dieťa prostredníctvom  „ Prihlášky na prijatie do 1. ročníka ZŠ“ a zároveň je potrebné  vypísať  „Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR“.

Zákonnému zástupcovi žiaka bude podľa platných predpisov do 15. júna doručené jedno z uvedených rozhodnutí riaditeľa školy:

 • Rozhodnutie o prijatí do školy
 • Rozhodnutie o neprijatí do školy
 • Rozhodnutie o povolení plnenia školskej dochádzky mimo územia SR

 Ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, budete ju môcť vyplniť s pracovníkom školy v dňoch 09. 04. 2021 (piatok) v čase medzi 14,00 – 17,00 hod. a 10. 04. 2021 (sobota) v čase medzi 09,00 – 11,00 hod.  Predtým sa prosím nahláste na tel. č. 0910 731 666, kde Vám bude pridelený konkrétny čas.  Nezabudnite si so sebou priniesť negatívny test nie starší ako 7 dní a potrebné doklady k zápisu (rodný list dieťaťa, občiansky preukaz).

Prihláška  

Prihláška bude aktívna od 26. 3. 2021  do 16. 4. 2021.

Dokumenty potrebné k zápisu:

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ikona docx"

Prihláška 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť o súhlas s plnením povinnej školskej dochádzky mimo územia SR

   
   
 

 

Ak si chcete Vášho budúceho prváčika otestovať, ponúkame Vám na testovanie pár pracovných listov. Nie sú však povinné a nie je potrebné ich odovzdať pri zápise. Slúžia len pre Vašu potrebu.

Testy pre budúcich prvákov

Budúci prvák by mal vedieť

 • správne vyslovovať všetky hlásky
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
 • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
 • orientovať sa v priestore, vie kde je „vpredu“, „vzadu“, „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“
 • poznať svoje meno, priezvisko
 • poznať základné farby, rozlišovať doplnkové;
 • rozoznávať časové označenie častí dňa, roka a postupne názvy dní v týždni;