Zápis do 1. ročníka

Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2020 šesť rokov.

Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má slovenské občianstvo a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije. 

Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt – v tzv. kmeňovej škole.

Podľa zákona môže rodič zapísať dieťa iba na 1 základnú školu. Má právo zapísať dieťa na inú ako kmeňovú školu, avšak prijatie žiaka na takúto školu je na rozhodnutí riaditeľa.

Do našej školy sa budú prijímať prednostne deti s trvalým pobytom v Rovinke. Z tohto dôvodu sa môže stať, že zapísané deti mimo rajónu školy z kapacitných dôvodov nebudú prijaté a odporučí sa im iná škola.

Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to oznámiť predchádzajúcej škole najneskôr do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

Odklad povinnej školskej dochádzky

Zákonný zástupca môže na základe písomnej žiadosti požiadať riaditeľku základnej školy o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť.

           Súčasťou žiadosti je :

  • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast
  • odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

Informácie získate na:  www.poradnasenec.sk  prípadne  napíšte e-mail na adresu riaditel@poradnasenec.sk 

Odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Ak má dieťa zdravotný problém, mal by o tom rodič vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať budúcich učiteľov.

 

Štúdium  v zahraničí
Zákonní zástupcovia môžu zapísať dieťa prostredníctvom  „Žiadosti o prijatie do 1. ročníka ZŠ“ a zároveň je potrebné  vypísať  „Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR“.

Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije.

Zákonnému zástupcovi žiaka bude podľa platných predpisov do 15. júna doručené jedno z uvedených rozhodnutí riaditeľa školy:

  • Rozhodnutie o prijatí do školy
  • Rozhodnutie o neprijatí do školy
  • Rozhodnutie o odklade školskej dochádzky
  • Rozhodnutie o povolení plnenia školskej dochádzky mimo územia SR

 

Ministerstvo školstva vydalo 26. 3. 2020 Rozhodnutie, v ktorom informuje aj o postupe pri Zápise do 1. ročníka. Dávame do pozornosti bod 2 tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie z 26. 3. 2020 

 

Ak nemáte možnosť vytlačiť si tlačivá, môžete si ich vyzdvihnúť v Základnej škole dňa 15. 04. 2020 (streda) v čase medzi 9,00 – 10,00 hod.

Pokiaľ vypísané tlačivá nemáte možnosť poslať elektronicky je nutné ich poslať poštou doporučene na adresu školy: Základná škola, Školská 266, 900 41 Rovinka  najneskôr do 24. 4. 2020.

Vyplnené tlačivá elektronicky pošlite na adresu: zapiszsrovinka@gmail.com do 24. 4. 2020.

 

Dokumenty potrebné k zápisu:

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ikona docx" Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka  

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prihláška do Školského klubu detí

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

Žiadosť o súhlas s plnením povinnej školskej dochádzky mimo územia SR

   
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ikona xlsx"

Dotazník k zápisu do prvého ročníka ZŠ

 

   

Ak si chcete Vášho budúceho prváčika otestovať, ponúkame Vám na testovanie pár pracovných listov. Nie sú však povinné a nie je potrebné ich odovzdať pri zápise. Slúžia len pre Vašu potrebu.

Testy pre budúcich prvákov