Výchovné poradenstvo

Výchovné poradenstvo.

Výchovná poradkyňa: Jana Žídeková (riaditeľka školy Mgr.Elena Zelenská: 0910 731 666, zástupca Mgr.Ján Kollár: 0903 519 626 )

Konzultačné hodiny:   Štvrtok :12.00 – 13.00, v čase triednych aktívov, prípadne po vzájomnej dohode

Základné informácie o činnosti výchovnej poradkyne:

  • poskytovanie poradenského servisu pre rodičov a žiakov v oblasti profesijnej orientácie
  • vypĺňanie, kompletizovanie a zaslanie prihlášok na všetky typy stredných škôl vrátane osemročných gymnázií 
  • riešenie výchovno – vzdelávacích problémov v spolupráci s vedením školy, triednymi učiteľmi, špeciálnou pedagogičkou a pedagogicko – psychologickou poradňou

 

Postup pri podávaní prihlášok na stredné školy a harmonogram prijímacieho konania v školskom roku 2021/2022:

Ako podať prihlášku na štúdium na strednej škole?

1.Prihlášky podávajú žiaci 9.ročníkov, žiaci 8.ročníkov, ktorí chcú ísť na bilingválne gymnázium a žiaci 5.ročníkov,  ktorí chcú ísť na 8-ročné gymnázium. Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na štúdium a to na dve stredné školy alebo dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Prihlášku, resp. prihlášky na štúdium na strednej škole vybavuje v základnej škole výchovný poradca.
2. Ak má žiak okrem toho záujem aj o strednú školu, na ktorej sa konajú talentové skúšky, môže podať ďalšie dve prihlášky na školy, na ktorých je treba overiť špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie (bilingválne,  športové, umelecké školy, konzervatóriá a niektoré vybrané odbory).
3. Zákonný zástupca požiada výchovnú poradkyňu o vytlačenie prihlášky s údajmi. (Platí pre piatakov a ôsmakov, deviatakom sa prihlášky tlačia automaticky)
4. Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad (kópiu) o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo súťaži (max.2 doklady). 
Dôležité je zvážiť, ktorý doklad je pre zvolené štúdium najhodnotnejší.
5. Zákonný zástupca skontroluje správnosť údajov na vytlačených prihláškach a nechá ich potvrdiť lekárovi, ktorého žiak navštevuje. *
6. Prihlášky podpíše žiak a jeho zákonný zástupca. * 
7.  Žiak prinesie podpísané prihlášky späť do základnej školy, ktorá ich spracuje a odošle na príslušné SŠ. 
8.  Po úspešnom prijímacom konaní, základná škola vydá zákonnému zástupcovi  Zápisný lístok. Zák. zástupca musí Zápisný lístok odovzdať riaditeľovi SŠ v stanovenom termíne, inak prijatie stratí platnosť. *
9. Zápisný lístok možno preniesť neskôr na preferovanú SŠ, pokiaľ z nej príde neskôr výsledok prijímacieho konania. Akékoľvek nejasnosti možno osobne konzultovať s výchovnou poradkyňou. *

 

* Body 5-9 sa počas pandémie menili.

 

Harmonogram prijímacieho pokračovania je zverejnený na https://www.svs.edu.sk/proforient.aspx

 

Najdôležitejšie termíny z uvedeného harmonogramu:

Do 1.2.2022
Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

Do 20.2.2022
Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na stredné školy s talentovými skúškami

 Do 28.2.2022
Základná škola odošle prihlášky na stredné školy s talentovými skúškami

 15.3. -30.4.2022

Talentové skúšky

 

Do 31.3.2022
Riaditeľ SŠ zverejní kritériá na netalentové odbory.

6.4.2022
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ   T-9.

Do 10.4.2022
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručnosti alebo nadanie.

Do 20.4.2022
Základná škola odošle prihlášky na ostatné (netalentové) odbory vrátane osemročných gymnázií

21.4.2022
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ –  T-9 náhradný termín.

9.5.2022

  1. termín 1. kola prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

12.5.2022
     2. termín 1. kola prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

 

Od 16.5.2022
Zverejnenie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS na www.svs.edu.sk/miesta

18.5.2022
Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov T5

Do 6.6.2022
SŠ zverejnia konanie druhého kola prijímacích skúšok pre neprijatých žiakov po 1. kole

21.6.2022
Druhé kolo prijímacích skúšok ( na tých SŠ, ktoré sa nenaplnili po 1. kole)

 

Informácie o stredných školách, o počte tried a počte žiakov, ktorých plánujú prijať v školskom roku 2021/2022  je možné získať na stránke www.svs.edu.sk – Agendy – Prechod žiakov zo ZŠ na SŠ – Naplnenosť – zoznamy – štatistiky

ďalšie užitočné stránky: www.svetprace.sk, www.povolania.eu,  www.stredneskoly.sk, www.komposyt.sk, www.sustavapovolani.sk, www.komdi.sk, www.dualnysystem.sk, www.potrebyovp.sk