Výchovné poradenstvo

Výchovné poradenstvo.

Výchovná poradkyňa: Mgr. Mariana Straňáková (riaditeľka školy Mgr.Elena Zelenská: 0910 731 666, zástupca Mgr.Ján Kollár: 0903 519 626 )

Konzultačné hodiny:   Štvrtok :12.00 – 13.00, v čase triednych aktívov, prípadne po vzájomnej dohode

Základné informácie o činnosti výchovnej poradkyne:

 • poskytovanie poradenského servisu pre rodičov a žiakov v oblasti profesijnej orientácie
 • vypĺňanie, kompletizovanie a zaslanie prihlášok na všetky typy stredných škôl vrátane osemročných gymnázií 
 • riešenie výchovno – vzdelávacích problémov v spolupráci s vedením školy, triednymi učiteľmi, špeciálnou pedagogičkou a pedagogicko – psychologickou poradňou

 

Postup pri podávaní prihlášok na stredné školy a harmonogram prijímacieho konania v školskom roku 2021/2022:

Ako podať prihlášku na štúdium na strednej škole?

 

 1. Prihlášky podávajú žiaci 9.ročníkov, žiaci 8.ročníkov, ktorí chcú ísť na bilingválne gymnázium a žiaci 5.ročníkov, ktorí chcú ísť na 8-ročné gymnázium. Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na štúdium a to na dve stredné školy alebo dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Prihlášku, resp. prihlášky na štúdium na strednej škole vybavuje v základnej škole výchovný poradca, pripravuje sa elektronické podanie prihlášky.
 2. Ak má žiak okrem toho záujem aj o strednú školu, na ktorej sa konajú talentové skúšky, môže podať ďalšie dve prihlášky na školy, na ktorých je treba overiť špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie (bilingválne,  športové, umelecké školy, konzervatóriá a niektoré vybrané odbory).
 3. Zákonný zástupca požiada výchovnú poradkyňu o vytlačenie prihlášky s údajmi.( Platí pre piatakov a ôsmakov, deviatakom sa prihlášky tlačia automaticky ). Teraz rodič môže poslať  prihlášky aj elektronicky cez Edupage, škola potom prihlášku odsúhlasí a odošle. Posialajú sa aj papierové prihlášky kvôli známkam (minulý školský rok to takto bolo, uvidíme ako to bude teraz).  UPOZORNENIE!  V prípade, že stredná škola nemá Edupage, prihláška sa dá poslať iba papierová.
 4. Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad (kópiu) o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo súťaži (max.2 doklady).  Dôležité je zvážiť, ktorý doklad je pre zvolené štúdium najhodnotnejší.
 5. Zákonný zástupca skontroluje správnosť údajov na vytlačených prihláškach a nechá ich potvrdiť lekárovi, ktorého žiak navštevuje. *
 6. Prihlášky podpíše žiak a jeho zákonný zástupca. *
 7. Žiak prinesie podpísané prihlášky späť do základnej školy, ktorá ich spracuje a odošle na príslušné SŠ.
 8. Po úspešnom prijímacom konaní, základná škola vydá zákonnému zástupcovi  Zápisný lístok. Zák. zástupca musí Zápisný lístok odovzdať riaditeľovi SŠ v stanovenom termíne, inak prijatie stratí platnosť. *
 9. Zápisný lístok možno preniesť neskôr na preferovanú SŠ, pokiaľ z nej príde neskôr výsledok prijímacieho konania. Akékoľvek nejasnosti možno osobne konzultovať s výchovnou poradkyňou. *

 

* Body 5-9 sa počas pandémie menili.

 

Harmonogram prijímacieho pokračovania je zverejnený na https://www.svs.edu.sk/proforient.aspx

 

Najdôležitejšie termíny z uvedeného harmonogramu:

Do 28.2.2022    Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory.

Do 20.3.2022    Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na všetky študijné a učebné odbory aj talentové

Do 28.2.2022   Riaditeľ SŠ zverejní termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory.

 

21.3.-14.4.2022    Overenie športového výkonu – prvá fáza talentových skúšok na SŠŠ

 

6.4. 2022    Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ   T-9.

Do 10.4.2022   Základná škola odošle prihlášky vrátane osemročných gymnázií

21.4.2022   Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ –  T-9 náhradný termín.

 

2.-3.5.2022

 1. termín 1. kola prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

4.-6.5.2022

 1. termín 1. kola talentových skúšok

9.-10.5.2022

 1. termín 1. kola prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

4.-6.5.2022

 1. termín 1. kola talentových skúšok

 

Od 16.5.2022   Zverejnenie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS na www.svs.edu.sk/miesta

18.5.2022    Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov T5

Do 6.6.2022  SŠ zverejnia konanie druhého kola prijímacích skúšok pre neprijatých žiakov po 1. kole

21.6.2022    Druhé kolo prijímacích skúšok ( na tých SŠ, ktoré sa nenaplnili po 1. kole)

 

Informácie o stredných školách, o počte tried a počte žiakov, ktorých plánujú prijať v školskom roku 2021/2022  je možné získať na stránke www.svs.edu.sk – Agendy – Prechod žiakov zo ZŠ na SŠ – Naplnenosť – zoznamy – štatistiky

ďalšie užitočné stránky: www.svetprace.sk, www.povolania.eu,  www.stredneskoly.sk, www.komposyt.sk, www.sustavapovolani.sk, www.komdi.sk, www.dualnysystem.sk, www.potrebyovp.sk