Výchovné poradenstvo

Výchovné poradenstvo.

Výchovná poradkyňa: Jana Žídeková (pevná linka: 02/45985219, riaditeľka školy Mgr.Elena Zelenská: 0910 731 666, zástupkyňa Mgr.Tatiana Lacková: 0903 519 626)

Konzultačné hodiny:   Štvrtok :12.30 – 14.00, v čase triednych aktívov, prípadne po vzájomnej dohode

Základné informácie o činnosti výchovnej poradkyne:

  • poskytovanie poradenského servisu pre rodičov a žiakov v oblasti profesijnej orientácie
  • vypĺňanie, kompletizovanie a zaslanie prihlášok na všetky typy stredných škôl vrátane osemročných gymnázií 
  • riešenie výchovno – vzdelávacích problémov v spolupráci s vedením školy, triednymi učiteľmi, špeciálnou pedagogičkou a pedagogicko – psychologickou poradňou

 

Postup pri podávaní prihlášok na stredné školy a harmonogram prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021:

Ako podať prihlášku na štúdium na strednej škole?

1. 

Prihlášky podávajú žiaci 9.ročníkov, žiaci 8.ročníkov, ktorí chcú ísť na bilingválne gymnázium a žiaci 5.ročníkov, ktorí chcú ísť na 8-ročné gymnázium.

Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na štúdium a to na dve

stredné školy alebo dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Prihlášku, resp. prihlášky

na štúdium na strednej škole vybavuje v základnej škole výchovný poradca .

 

2. Ak má žiak okrem toho záujem aj o strednú školu, na ktorej sa konajú talentové skúšky, môže podať ďalšie dve prihlášky na školy, na ktorých je treba overiť špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie (bilingválne,  športové, umelecké školy, konzervatóriá a niektoré vybrané odbory)

 3. Zákonný zástupca požiada výchovnú poradkyňu o vytlačenie prihlášky s údajmi.( Platí pre piatakov a ôsmakov, deviatakom sa prihlášky tlačia automaticky )

 4. Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad (kópiu) o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo súťaži (max.2 doklady).

Dôležité je zvážiť, ktorý doklad je pre zvolené štúdium najhodnotnejší.

 5. Zákonný zástupca skontroluje správnosť údajov na vytlačených prihláškach a nechá ich potvrdiť lekárovi, ktorého žiak navštevuje.

 6. Prihlášky podpíše žiak a jeho zákonný zástupca.

 7. Žiak prinesie podpísané prihlášky späť do základnej školy, ktorá ich spracuje a odošle na príslušné SŠ.

 8. Po úspešnom prijímacom konaní, základná škola vydá zákonnému zástupcovi  Zápisný lístok. Zák. zástupca musí Zápisný lístok odovzdať riaditeľovi SŠ v stanovenom termíne, inak prijatie stratí platnosť.

 9. Zápisný lístok možno preniesť neskôr na preferovanú SŠ, pokiaľ z nej príde neskôr výsledok prijímacieho konania. Akékoľvek nejasnosti možno osobne konzultovať s výchovnou poradkyňou.

 

Harmonogram prijímacieho pokračovania je zverejnený na https://www.svs.edu.sk/proforient.aspx

 

Najdôležitejšie termíny z uvedeného harmonogramu:

 

Do 1.2.2021

Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

 

Do 20.2.2021

Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na stredné školy s talentovými skúškami

 

Do 28.2.2021

Základná škola odošle prihlášky na stredné školy s talentovými skúškami

 

15.3. -30.4.2021

Talentové skúšky

 

Do 31.3.2021

Riaditeľ SŠ zverejní kritériá na netalentové odbory.

 

24.3.2021

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ   T-9.

 

Do 10.4.2021

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné

odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručnosti alebo nadanie.

 

14.4.2021

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ –  T-9 náhradný termín.

 

Do 20.4.2021

Základná škola odošle prihlášky na ostatné (netalentové) odbory vrátane osemročných gymnázií

 

10.5.2021

  1. termín 1. kola prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

13.5.2021

  1. termín 1. kola prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

 

Od 17.5.2021

Zverejnenie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS na www.svs.edu.sk/miesta

 

19.5.2021

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov T5

 

Do 6.6.2021

SŠ zverejnia konanie druhého kola prijímacích skúšok pre neprijatých žiakov po 1. kole

 

22.6.2021

Druhé kolo prijímacích skúšok ( na tých SŠ, ktoré sa nenaplnili po 1. kole)

 

Informácie o stredných školách, o počte tried a počte žiakov, ktorých plánujú prijať v školskom roku 2020/2021  je možné získať na stránke www.svs.edu.sk – Agendy – Prechod žiakov zo ZŠ na SŠ – Naplnenosť – zoznamy – štatistiky

ďalšie užitočné stránky: www.svetprace.sk, www.povolania.eu,  www.stredneskoly.sk, www.komposyt.sk, www.sustavapovolani.sk, www.komdi.sk, www.dualnysystem.sk, www.potrebyovp.sk