O škole

Profil školy

Od 01.09. 2017 sme školou s právnou subjektivitou. V právnych vzťahoch vystupujeme vo vlastnom mene a máme zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Základná škola v Rovinke je moderná obecná škola, otvorená okoliu.

Hlavný cieľ školy – vychovať všestranne rozvinutú harmonickú osobnosť

Našim poslaním je vychovávať a vzdelávať žiakov – slobodných, zodpovedných, ochotných sa ďalej vzdelávať, ktorí budú chápať seba a iných, budú schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy, ktorí dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie.

Okrem dôrazu na proces výchovy a vzdelávania a komplexný rozvoj osobnosti žiakov sa  aktívne prostredníctvom rôznych inštitúcií zapájame do života obce a okolia. ZŠ v súčasnosti poskytuje vzdelávanie 539 žiakom v 24 triedach. Počas vyučovania je v dvoch budovách  školy k dispozícii 24 moderne vybavených tried, 3 odborné učebne, dielňa, knižnica a priľahlý vonkajší areál.  

Odbornú a kvalifikovanú výučbu zabezpečuje  aktuálne 54 pedagogických zamestnancov a 11 technicko-hospodárskych zamestnancov.

Stravovanie zabezpečujeme prostredníctvom dovozu z externej kuchyne. Hygiena, údržba a modernizácia školy je jednou z dôležitých priorít.

V 1. – 4. ročníku poskytujeme vzdelávanie na primárnom stupni podľa ISCED 1
V 5. – 9. ročníku poskytujeme vzdelávanie na nižšom sekundárnom stupni ISCED 2

1.stupeň ZŠ

 • vyučovanie prebieha v 13 triedach
 • triedy sú vybavené modernou IKT technológiou
 • cudzí jazyk a predmety výchovného charakteru sa vyučujú podľa odbornosti vyučujúceho
 • žiaci majú v chodbových priestoroch vlastné uzamykateľné šatňové skrinky 

2. stupeň ZŠ

 • vyučovanie prebieha v 11 triedach
 • všetky triedy sú vybavené modernou  didaktickou technikou, odbornou doplnkovou literatúrou a inými pomôckami skvalitňujúcimi prácu
 • žiaci majú v chodbových priestoroch vlastné uzamykateľné šatňové skrinky
 • na druhom stupni je zabezpečená plná kvalifikovanosť a odbornosť výučby

Školské a mimoškolské aktivity

 • rozmanitá krúžková činnosť
 • lyžiarsky výcvik
 • základný a zdokonaľovací plavecký výcvik
 • škola v prírode
 • korčuliarsky výcvik
 • medzinárodné projekty ERASMUS+
 • karneval
 • dni zdravej výživy
 • zber papiera
 • aktivity koordinátorov environmentálnej výchovy
 • aktivity koordinátora prevencie patologických javov
 • návštevy divadiel, kín, umeleckých predstavení
 • exkurzie
 • besedy, diskusie
 • školské výlety
 • posedenie s rodičmi na Vianoce, Deň matiek
 • predmetové olympiády
 • školské kolá umeleckých súťaží
 • lampiónové sprievody
 • kultúrne programy pre dôchodcov, na Dni obce, vítanie detí do života