Vyučovanie v čase mimoriadnej situácie

ZŠ Rovinka využíva platformy Bez kriedy, Microsoft Teams, Zoom a Internetovú žiacku knižku.  Od 6. 5. 2020 máme vytvorený rozvrh hodín pre všetky triedy podľa usmernenia MŠ SR.

Rozvrh hodín jednotlivých tried  bude poslaný žiakom a rodičom cez IŽK 

Online vyučovanie sa realizuje v predmetoch: 

  1. stupeň : SJL, MAT, ANJ, VLA, PRI
  2. stupeň : SJL, MAT, ANJ, FYZ, DEJ, BIO, GEO,CHE
  • Výchovné predmety sa realizujú len v prípade záujmu žiaka, aby sa predišlo záťaži žiakov aj rodičov. V zmysle usmernenia Ministerstva školstva momentálne neznámkujeme – testy, písomky, úlohy – vyhodnocujeme len počet chýb, prípadne úspešnosť v %, aby deti mali spätnú väzbu. Motivačne však učitelia môžu deti hodnotiť za výborné plnenie úloh, aktivity, dobré nápady, či projekty a pod.Triedni učitelia realizujú komunikujú pravidelne so žiakmi a rodičmi.Učitelia vytvárajú každému žiakovi osobné portfólio – kde sledujú jeho aktivity, vypracovanie dištančných úloh, pripojenie sa na online hodiny a podobne.Učitelia sú k dispozícií rodičom na konzultáciu – cez IŽK, Bez kriedy a  mail. Vychovávatelia ŠKD realizujú svoju činnosť s deťmi online popoludní.Poplatky za ŠKD sa v čase mimoriadnej situácie neplatia, postupujeme podľa usmernenia od zriaďovateľa.Zápis do 1. ročníka ZŠ realizujeme len elektronicky. Bližšie informácie sú na web stránke školy.Prihlášky žiakov na SŠ sme zozbierali a zaslali poštou na stredné školy /termín je určený do 15.5.2020/Zrušili sme na tento školský rok plánované Školy v prírode pre 2. a 3. ročník ZŠ a presunuli sme ich na máj a jún 2021. Škola v prírode pre 4. ročník sa zrealizuje v septembri 2020. Odporúčame priebežne sledovať  www.ucimenadialku.sk sú tam aktuálne informácie pre školy. V prípade  otázok kontaktujte prosím vedenie školy cez mail.

Ďakujeme Vám za Vašu  spoluprácu.  S úctou a prianím pevného zdravia

Mgr. Elena Zelenská, riaditeľka

Rozhodnutie o hodnotení