Zápis do 1. ročníka

Vážení rodičia,

riaditeľstvo ZŠ v Rovinke oznamuje, že zápis do prvého ročníka pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch:

5. apríla 2019 /piatok/ v čase od 14:30 do 18:00

6. apríla 2019 /sobota/ v čase od 8:00 do 12:00   v priestoroch školy.

Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do augusta 2019 šesť rokov.

Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má slovenské občianstvo a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije. 

Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt – v tzv. kmeňovej škole.

Podľa zákona môže rodič zapísať dieťa iba na 1 základnú školu. Má právo zapísať dieťa na inú ako kmeňovú školu, avšak prijatie žiaka na takúto školu je na rozhodnutí riaditeľa.

Do našej školy sa budú prijímať prednostne deti s trvalým pobytom v Rovinke. Z tohto dôvodu sa môže stať, že zapísané deti mimo rajónu školy z kapacitných dôvodov nebudú prijaté a odporučí sa im iná škola.

Zákonnému zástupcovi žiaka bude podľa platných predpisov do 15. júna doručené jedno z uvedených rozhodnutí riaditeľa školy:

  • Rozhodnutie o prijatí do školy
  • Rozhodnutie o neprijatí do školy
  • Rozhodnutie o odklade školskej dochádzky

K zápisu je potrebné priniesť finančnú čiastku na nákup pomôcok na celý školský rok v cene cca.30 € (dobrovoľné). 

 

Oznámenie o zápise do 1. ročníka.pdf 

Prosíme rodičov, aby k zápisu priniesli vypísané dokumenty potrebné k zápisu, uľahčí nám to prácu a Vám skráti čakanie. 

Dokumenty potrebné k zápisu:

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka  

Súhlas zákonného zástupcu

Záväzná prihláška 

Prihláška do Školského klubu detí

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

   

Dotazník k zápisu do prvého ročníka ZŠ .pdf

Pomôcky do školy pre 1. ročník

Žiadosť o súhlas s plnením povinnej školskej dochádzky mimo územia SR