Oznámenie o riaditeľskom voľne

Riaditeľka Základnej školy, Školská 266, Rovinka,  v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. 
o podrobnostiach o organizácii  školského roka udeľuje riaditeľské voľno dňa 29.10.2018 (pondelok) 
žiakom Základnej školy, Školská 266, Rovinka z prevádzkových dôvodov. Vo vyučovaní sa bude pokračovať 
po jesenných prázdninách. V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda. V čase voľna nebude v prevádzke ani ŠKD.                                                             Mgr. Elena Zelenská, riaditeľka školy